ORGANIZACJA PRACY

Organizacja pracy Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Nowinach

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole po uprzednim zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

2. Arkusz organizacji przedszkola zawiera:

- tygodniowy wymiar czasu pracy poszczególnych oddziałów,

- wykaz w etatach stanowisk pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,

- liczbę dzieci zakwalifikowanych z podziałem na grupy wiekowe.

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza organ prowadzący po uprzednim zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4. W przedszkolu zatrudnia się logopedę, który prowadzi ćwiczenia korygujące aparat mowy i poprawną wymowę wszystkich głosek.

5. W przedszkolu prowadzi się zajęcia dodatkowe tj. rytmika,  zajęcia nauki pływania (dla 6 latków), zajęcia muzyczne, j. angielski, religia, zajęcia rozwijające   zainteresowania i talenty.

6. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi po 30 minut z każdą grupą.

7. Zajęcia dodatkowe są dokumentowane w dziennikach zajęć.

8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora przedszkola. Zawiera on ustalenia o charakterze  organizacyjnym, między innymi godziny pracy przedszkola, godziny pracy poszczególnych oddziałów, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, godziny posiłków, zajęć dodatkowych.

9. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

10. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

11. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku 11 godzin dziennie w godz. od  6.00 – 17.00

12. Czas pracy nauczyciela w poszczególnym oddziale uzależniony jest od wieku dziecka i wynosi:

- dzieci 3 - 4 - 5 letnie - 25 godzin tygodniowo,

- dzieci 6 letnie - 22 godziny tygodniowo.

13. Przerwę urlopową w pracy przedszkola  określa arkusz organizacyjny. Termin przerwy podaje się do publicznej wiadomości do końca marca.

14. W trakcie przerwy wakacyjnej w przedszkolu przeprowadzane są prace remontowe, porządkowe oraz wykorzystywane są urlopy przez pracowników przedszkola.

15. Przedszkole realizuje programy nauczania określone odrębnymi przepisami i zatwierdzone przez dyrektora na każdy rok szkolny.


Opublikował: Paweł Gromada
Publikacja dnia: 18.11.2021, 20:08
Dokument oglądany razy: 1 058
Podpisał: Paweł Gromada
Dokument z dnia: 05.07.2021