Rodo

Polityka Prywatności


 Naszym celem jest należyte poinformowanie Państwa o sprawach związanych

z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

1)Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

2. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

1)Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których  Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach  jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Przedszkole  realizuje  swoje obowiązki informacyjne, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO.

3. Dane Administratora Danych Osobowych

1)Uprzejmie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach , z siedzibą przy ul. Parkowej 11, 26-052 Nowiny, zwane dalej „Administratorem”.

4. Inspektor Ochrony Danych

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”),  P. Roberta Pytlik z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@abi-net.pl, lub pod numerem telefonu 795626770, który  udzieli Pani/Panu odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1) W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników z serwisu www.przedszkolenowiny.pl możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania. I tak na przykład:

a. wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną www. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie).

6. Prawo wycofania zgody

1) Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.

2) Jeżeli chciałaby/-by Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy :

a. wysłać maila bezpośrednio do Administratora Danych na adres: przedszkolenowiny@interia.pl

b. wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres: iod@abi-net.pl

3) Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

7. Wymóg podania danych osobowych

1) Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania z kontaktu mailowego z Administratorem Danych.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1) Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

9. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

1) Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10.Okres przetwarzania danych osobowych

1) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pani/Pana dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2) W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pani/Pana danych osobowych niż ich przechowywanie, do momentu trwałego usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

11. Uprawnienia podmiotów danych

1) Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych;

b. sprostowania danych osobowych;

c. usunięcia danych osobowych;

d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

f. przenoszenia danych osobowych.

2) Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3) Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4) Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych. Musi Pani/Pan jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

a. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub

b. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) Ponadto w każdej chwili może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

6) Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:

a. wysłanie maila bezpośrednio do Administratora Danych

b. wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych

12. Prawo do wniesienia skargi

1) Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Postanowienia końcowe

1) W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2) Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 29.08.2019 r.


Opublikował: Paweł Gromada
Publikacja dnia: 18.11.2021, 19:39
Dokument oglądany razy: 991
Podpisał: Paweł Gromada
Dokument z dnia: 05.07.2021