DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1

Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkolenowiny.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2019r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.02.2021r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.02.2021

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest.  Paweł Gromada, e-mail:pablo.poland@op.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413465514. Tą samą drogą można składać wnioski                                            o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia                                  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach, ul Parkowa 11,                                   26-052 Nowiny. Budynek parterowy. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefy kontroli w postaci domofonu oraz terminalu kart dla dzieci. W budynku znajduje się monitoring zewnętrzny. Brak windy –budynek parterowy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody nie posiadają spocznika.  W budynku znajdują się pochylnie. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

 

Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach-oddział w Szewcach, Dewońska 91, 26-052 Nowiny. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody nie posiadają spocznika. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.< Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

 

 Przedszkole Samorządowe im. Pluszowego Misia w Nowinach -siedziba    3 oddziałów dzieci 6 letnich, Gimnazjalna 1, 26-052 Nowiny

W budynku znajduje się 1 wejście do oddziałów 6 latków. Brak podjazdu dla wózków. Strefa kontroli w postaci domofonu, monitoring zewnętrzny. Oddziały zajmują wydzieloną część budynku na parterze. W budynku jest winda. Schody  i korytarze spełniają normy szerokości. Schody nie posiadają spocznika.  Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

 

Aplikacje mobilne. Brak aplikacji mobilnych.


Opublikował: Paweł Gromada
Publikacja dnia: 05.07.2021, 12:28
Dokument oglądany razy: 1 327
Podpisał: Paweł Gromada
Dokument z dnia: 05.07.2021